(044) 599-29-62; (097) 399-32-25; (050) 608-81-50 skalabud@bigmir.net
Регистрация
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать

ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві

624 Держ. будівельні норми
0

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
                        СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
                     ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
                          ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
                           ДБН.А.1.1-1-93
                          Видання офіційне
           Міністерство України у справах будівництва і архітектури
                        \Мінбудархітектури України\
                                 Київ 1993
  УДК 69:658.012.224
  РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА        Управлінням державних нормативів
  ПІДГОТОВЛЕНІ ДО              і стандартів Мінбудархітектури
  ЗАТВЕРДЖЕННЯ                 України
  ЗАТВЕРДЖЕНІ:                 Наказом Мінбудархітектури України
                               від 27.04.93 N 46 та введені в дію
                               з 01.07.93
     З введенням в  дію  ДБН  А.1.1-1-93,  ДБН  А.1.1-2-93  та  ДБН
А.1.1-3-93 втрачають силу на території  України  СНиП  1.01.01-82*,
СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.
                   С  Видавництво "Укрархбудінформ"
                   ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
-----------------------------------------------------------------
|Система стандартизації і нормування           ДБН А1.1.1-93    |
|в будівництві                                 Вводяться вперше |
|Основні положення                                              |
-----------------------------------------------------------------
   Дані норми встановлюють основні положення системи стандартиза-
ції і нормування в будівництві, класифікацію нормативних докумен-
тів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД
та основні вимоги до їх змісту.
   НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що вста-
новлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галу-
зевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і
грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.
   Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та
користувачів НД в галузі будівництва.
   Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.
   1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві
   1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будів-
ництві є:
   - проведення єдиної технічної політики і створення єдиної сис-
теми НД;
   - забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;
   - встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умо-
ви праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, під-
приємствах, які проектуються;
   - забезпечення належного науково-технічного рівня та якості
будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і
передового досвіду в практику проектування і будівництва, вироб-
ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
   - раціональне використання земель, природних ресурсів та охо-
   рона навколишнього середовища;
   - скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності
капітальних вкладень;
   - економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;
   - удосконалення організації проектування та інженерних вишуку-
вань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних
конструкцій, виробів та матеріалів;
   - створення сумішених норм технологічного та будівельного про-
ектування.
   2. Види НД
   2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:
   - державні стандарти - ДСТ;
   - державні будівельні норми - ДБН;
   - відомчі будівельні норми - ВБН;
   - регіональні будівельні норми - РБН;
   - технічні умови - ТУ.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.2
                                              ------------------
   2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються докумен-
ти колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також між-
народні, регіональні і національні стандарти, норми та правила ін-
ших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі
будівництва, що діють на території України".
   2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та за-
гальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової про-
дукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,
виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.
   ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.
   2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послу-
ги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територі-
альна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів
будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,
а також в галузі організації, технології, управління і економіки
будівництва.
   ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.
   2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при не-
обхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги
ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств
цього відомства, і затверджуються даним відомством.
   2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населе-
них пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з
порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобуду-
вання".
   2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової
продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування,
маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування
та зберігання.
   ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.
   2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури
України.
   2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких на-
ведені в додатку 3.
   3. Вимоги до змісту НД
   3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до
об'єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення
інших НД.
   ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.
   3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення
пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і пот-
реб суспільства, збереження і раціонального використання усіх ви-
дів ресурсів і взаємопов'язані з іншими НД.
   3.2. НД в галузі будівництва містять обов'язкові та рекомендо-
вані вимоги.
   До обов'язкових належать:
   - вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.3
                                              ------------------
їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону навко-
лишнього середовища;
   - вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;
   - вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності про-
дукції;
   - вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань,
методів контролю якості продукції;
   положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, ви-
готовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції,
виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної
документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення
якості продукції, терміни, визначення і позначення.
   3.2.1. Обов'язкові вимоги НД України підлягають безумовному
дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, під-
приємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а та-
кож громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.
   3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких
/експлуатаційних/ властивостей продукції, робіт і послуг.
   Ці вимоги стають обов'язковими у випадках:
   - що встановлені законодавчими актами України;
   - включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку
продукції, виконання робіт та надання послуг;
   - документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповід-
ність продукції, робіт і послуг цим вимогам.
   3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов'язкових
вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.
   3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівниц-
тва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні
вимог до заданого об'єкта нормування, включаючи його проектуван-
ня, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.4
                                              ------------------
                                                  Додаток 1
                                                Обов'язковий
                                  СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
                 нормативних документів України в галузі будівництва
    ------------------------------------------------------------------------------
    |                               К   Л   А   С   И                            |
    |  --------------     --------------      --------------     --------------  |
    |  |            |     |            |      |            |     |            |  |
    |  |     А      |     |     Б      |      |      В     |     |     Г      |  |
    |  |            |     |            |      |            |     |            |  |
    |  --------------     --------------      --------------     --------------  |
    ---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------
             |                   |                   |                |
      ---------------        --------         ---------------         |
      |      |      |        |      |         |      |      |         |
 -----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------
 |    |      |      |    П   |І    Д|   К    Л|   А  |  С   | И       |             |
 | ---------------------  --------------   ---------------------   -------          |
 | | А.1 || А.2 || А.3 |  | Б.1 || Б.2 |   | В.1 || В.2 || В.3 |   | Г.1 |          |
 | ---------------------  --------------   ---------------------   -------          |
 -----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------
      |        |      |            |          |      |      -------------------------
      |        |      |            |          |      ----------------               |
      |        |     К|    О     М |   П     Л|    Е     К     С   И|               |
   ---------   |    ---------      |   ---------        -------------------------   |
   |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |        |       |   |   |       |   |
-------|-------| -------|-------   |-------|-------  ------- -------|------- -------|
|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2|   ||В.1.1|||В.1.2|  |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||
-------|-------| -------|-------   |-------|-------  ------- -------|------- -------|
       |       |        |          |       |            -------------------------   |
    -------    |     -------       |    -------      ------- ------- ------- -------|
    |А.1.3|    |     |А.3.3|       |    |В.1.3|      |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||
    -------    |     -------       |    -------      ------- ------- ------- -------|
               |                   |                                                |
           ---------               ------------                                     |
           |   |   |                  |   |   |                                     |
        -------|-------            -------|-------                         -------  |
        |А.2.1|||А.2.2|            |Б.2.1|||Б.2.2|                         |В.3.1|--|
        -------|-------            -------|-------                         -------  |
            --------                  ---------                                     |
        ------- -------            ------- -------                         -------  |
        |А.2.3| |А.2.4|            |Б.2.3| |Б.2.4|                         |В.3.2|---
        ------- -------            ------- -------                         -------
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.5
                                              ------------------
       КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ
                           БУДІВНИЦТВА
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
 А.     Організаційно-методичні норми, правила і стандарти
 А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація
                        і метрологія
А.1.1.  Система стандартизації та      Завдання, об'єкти стандарти-
        нормування в будівництві       зації та нормування, методо-
                                       дологія робіт. Види докумен-
                                       тів, порядок і організація
                                       їх розробки, змін, перегляду
                                       та застосування, вимоги до
                                       побудови, змісту, викладу,
                                       оформлення, експертизи, по-
                                       годження, затвердження, ре-
                                       єстрації, видання та відмі-
                                       ни нормативних документів.
                                       Терміни і визначення, позна-
                                       чення.
                                       Правила використання міжна-
                                       родних та зарубіжних норм і
                                       стандартів. Органи стандарти-
                                       зації та нормування, порядок
                                       їх акредитації і функціону-
                                       вання.
А.1.2.  Система ліцензування та          Завдання, об'єкти ліцен-
        сертифікації в будівництві     зування та сертифікації, ме-
                                       тодологія робіт. Органи лі-
                                       цензування, сертифікації,
                                       порядок їх акредитації і
                                       функціонування.
А.1.3.  Система метрологічного           Завдання, правила метро-
        забезпечення в будівництві     логічного забезпечення, ме-
                                       тодологія робіт. Одиниці ви-
                                       мірювань, що застосовуються
                                       /фізичні величини/.
   А.2.    Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А.2.1.  Вишукування                      Завдання, порядок прове-
                                       дення, методологія робіт,
                                       вимоги до складу і резуль-
                                       татів робіт з інженерно-
                                       технічних, екологічних та
                                       економічних вишукувань на
                                       стадіях проектування, бу-
                                       дівництва і експлуатації
                                       будівельних об'єктів.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.6
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
А.2.2.  Проектування                     Стадійність проектування,
                                       вимоги до складу проектної
                                       документації, порядок її
                                       розробки і внесення змін,
                                       погодження, експертизи,
                                       затвердження та передачі
                                       замовнику. Авторський на-
                                       гляд.
А.2.3.  Територіальна діяльність         Загальні положення,
        в будівництві                  призначення, види робіт і
                                       послуг, порядок їх вико-
                                       нання. Обов'язки і права
                                       територіальних організа-
                                       цій.
А.2.4.  Система проектної                Вимоги до комплектності,
        документації для               змісту, викладу та офор-
        будівництва                    млення проектної докумен-
                                       тації. Нормоконтроль.
  А.3.           Виробництво продукції в будівництві
А.3.1.  Управління, організація          Вимоги до технологічної
        і технологія                   підготовки, організації
                                       будівництва та виробництва
                                       будівельних матеріалів, ви-
                                       робів і конструкцій. Орга-
                                       нізація використання засо-
                                       бів механізації будівницт-
                                       ва. Розробка і постановка
                                       продукції будівельного
                                       призначення на виробництво.
                                       Управління якістю будів-
                                       ництва. Прийняття будівель-
                                       ної продукції і робіт.
А.3.2.  Система стандартів               Вимоги по забезпеченню
        безпеки праці в                безпечного виконання бу-
        будівництві                    дівельно-монтажних і спе-
                                       ціальних робіт. Загальні
                                       вимоги до пристроїв, об-
                                       ладнання та інструменту для
                                       безпечного проведення ро-
                                       біт.
А.3.3.  Система технологічної            Вимоги до складу, поряд-
        документації в                 ку розробки, змісту, оформ-
        будівництві                    лення та затвердження проек-
                                       тів провадження робіт, тех-
                                       нологічних карт та регламен-
                                       тів.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.7
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
   Б.            Містобудування
Б.1.    Система містобудівної            Порядок складання місто-
        документації                   будівних програм, прогнозів
                                       і концепцій містобудівного
                                       розвитку, генеральних пла-
                                       нів, проектів земельно-
                                       господарського устрою на-
                                       селених пунктів та інших
                                       видів містобудівної доку-
                                       ментації. Вимоги до розроб-
                                       ки, складу і змісту місто-
                                       будівної документації, по-
                                       рядку проведення її погод-
                                       ження, експертизи, затверд-
                                       ження, внесення в неї змін
                                       та відміни.
  Б.2.     Планування та забудова населених пунктів і територій
Б.2.1.  Регіональне планування і         Соціально-економічні,
        розміщення об'єктів            інженерно-технічні, сані-
        містобудування                 тарні та екологічні вимо-
                                       ги. Фізико-географічне та
                                       містобудівне районування
                                       територій.
Б.2.2.  Планування та забудова           Соціально-економічні,
        міст і функціональних          інженерно-технічні, сані-
        територій                      тарні та екологічні вимо-
                                       ги до загальної організа-
                                       ції міських територій.
                                       Сельбищні, виробничі, рек-
                                       реаційно-оздоровчі терито-
                                       рії. Архітектурно-плану-
                                       вальні, протипожежні та
                                       санітарні вимоги до місь-
                                       кої забудови. Вимоги ци-
                                       вільної оборони. Особли-
                                       вості будівництва в умовах
                                       забудови, що склалася. За-
                                       гальні вимоги по охороні
                                       природи, пам'яток історії
                                       та культури.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.8
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
Б.2.3.  Системи міської                  Вимоги до організації
        інфраструктури                 культурно-побутового об-
                                       слуговування, систем і
                                       споруд міського та зов-
                                       нішнього транспорту, ву-
                                       лиць та проїздів,інженер-
                                       ного забезпечення. Земель-
                                       но-господарський устрій
                                       міст.
Б.2.4.  Планування та забудова           Соціально-економічні,
        міських поселень               інженерно-технічні, сані-
                                       тарні та екологічні вимо-
                                       ги до мереж сільського
                                       розселення, планування та
                                       забудови населених пунктів,
                                       організації сільської сади-
                                       би та фермерського госпо-
                                       дарства. Вимоги цивільної
                 
		
	

Комментарии (18)

avatar
0
#1 best way to do business
Can I just say what a comfort to discover an individual who truly knows what they're talking about on the web. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you surely have the gift.


manumanu
avatar
0
#2 outdoor living apparel
I'm extremely pleased to discover this website. I want to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you saved to fav to see new stuff in your site.
avatar
0
#3 Shawnta Deveney
I was looking for this information for quite some time now. Thankyou

You can check my site also here:

unelte de pescuit
avatar
0
#4 Elton Lorber
Thanks for posting this info. Its really usefull but check the spelling because I noticed few errors.

You can check my site also here:

gazduire gratuita site
avatar
0
#5 Alec Lenters
This is really established facts my friend. you are a dialect right most luxurious scribbler . i hunger to portion with you my website as well. proclaim me what do you think fro it

https://medium.com/@motivoscem/where-to-buy-youtube-views-and-why-buy-cheap-you
tube-views-89007d6035dd
avatar
0
#6 Casey Chapel
This is a awfully good post. Thankyou an eye to keeping us informed.

forex
avatar
0
#7 Olcum Bunixc
This is a quite exciting post. Keep them coming.

See my website here: xbody

This is a dialect right enchanting post. Smother them coming.

Behold my website here: xbody

This is a surely interesting post. Shroud them coming.

Behold my website here: xbody bucuresti
avatar
0
#8 Andy Garcia
This can be a very interesting post. I actually like that you merely provide quality information and not write about something.
Continue to keep it up and you may get to great results.

So what do an individual think about my site? sonar pescuit
avatar
0
#9 Leandro Stillerm
This is a very attractive post. You are doing spout with writing.

You can also accept my website here: calculator rca ieftin
avatar
0
#10 Gayle Brownsworthk
This is a unquestionably absorbing post. You are doing seep with writing.

You can also make out my website here: rca ieftin
avatar
0
#11 Lamont Trethewayi
This is a selfsame absorbing post . But I like more the aim that you deceive at your website. Conserve it up.

What do you fantasize in my website ? buy your youtube video views
avatar
0
#12 Leon Zatkoh
This is indubitably the superlative thesis i demand seen so far.

Verify my spot too: gazduire web

This is indubitably the best thesis i be enduring seen so far.

Leave my spot too: gazduire web
avatar
0
#13 Andy Escobarh
This is a to a great extent weighty post. Thanks as a service to posting this.

What do you over nearby my website: web design

This is a truly important post. Thanks quest of posting this.

What do you over nearby my website: agentie web design bucuresti
avatar
0
#14 Andy Giudid
This is a very weighty post. Thanks as a service to posting this.

What do you over about my website: web design

This is a truly weighty post. Thanks for posting this.

What do you over close by my website: creare site de prezentare

This is a same important post. Thanks as a service to posting this.

What do you over close by my website: creare site web bucuresti

This is a to a great extent respected post. Thanks for posting this.

What do you over close by my website: creare site de prezentare bucuresti
avatar
0
#15 Nemo Marinescuu
You beget a bloody enchanting website. I like the occupied poop that you provide with every article.

You can charges my website here : https://xbodydristor.blogspot.com/

What do you think ?

You have a entirely interesting website. I like the directly dirt that you provender with every article.

You can hamper my website here : https://xbodydristor.blogspot.com/

What do you contemplate ?
avatar
0
#16 Rupa Andyf
This is a same important post. Thanks as a service to posting this.

What do you over almost my website: https://crearesitedeprezentarebucuresti.blogspot.com/

This is a very signal post. Thanks as a service to posting this.

What do you think nearby my website: https://serviciicrearesitewebx.blogspot.com/
avatar
0
#17 Andy Caniohi
This is a same important post. Thanks instead of posting this.

What do you over nearby my website: https://webdesignbucurestix.blogspot.com/
avatar
0
#18 Modu Diariai
Extraordinarily delightfully article . I couldn't accord more on the message provided.

What do you think thither my plot ? pretty fabric

Добавить комментарий

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть