(044) 599-29-62; (097) 399-32-25; (050) 608-81-50 skalabud@bigmir.net
Регистрация
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать

ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві

320 Держ. будівельні норми
0

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
                        СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
                     ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
                          ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
                           ДБН.А.1.1-1-93
                          Видання офіційне
           Міністерство України у справах будівництва і архітектури
                        \Мінбудархітектури України\
                                 Київ 1993
  УДК 69:658.012.224
  РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА        Управлінням державних нормативів
  ПІДГОТОВЛЕНІ ДО              і стандартів Мінбудархітектури
  ЗАТВЕРДЖЕННЯ                 України
  ЗАТВЕРДЖЕНІ:                 Наказом Мінбудархітектури України
                               від 27.04.93 N 46 та введені в дію
                               з 01.07.93
     З введенням в  дію  ДБН  А.1.1-1-93,  ДБН  А.1.1-2-93  та  ДБН
А.1.1-3-93 втрачають силу на території  України  СНиП  1.01.01-82*,
СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.
                   С  Видавництво "Укрархбудінформ"
                   ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
-----------------------------------------------------------------
|Система стандартизації і нормування           ДБН А1.1.1-93    |
|в будівництві                                 Вводяться вперше |
|Основні положення                                              |
-----------------------------------------------------------------
   Дані норми встановлюють основні положення системи стандартиза-
ції і нормування в будівництві, класифікацію нормативних докумен-
тів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД
та основні вимоги до їх змісту.
   НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що вста-
новлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галу-
зевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і
грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.
   Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та
користувачів НД в галузі будівництва.
   Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.
   1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві
   1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будів-
ництві є:
   - проведення єдиної технічної політики і створення єдиної сис-
теми НД;
   - забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;
   - встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умо-
ви праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, під-
приємствах, які проектуються;
   - забезпечення належного науково-технічного рівня та якості
будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і
передового досвіду в практику проектування і будівництва, вироб-
ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
   - раціональне використання земель, природних ресурсів та охо-
   рона навколишнього середовища;
   - скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності
капітальних вкладень;
   - економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;
   - удосконалення організації проектування та інженерних вишуку-
вань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних
конструкцій, виробів та матеріалів;
   - створення сумішених норм технологічного та будівельного про-
ектування.
   2. Види НД
   2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:
   - державні стандарти - ДСТ;
   - державні будівельні норми - ДБН;
   - відомчі будівельні норми - ВБН;
   - регіональні будівельні норми - РБН;
   - технічні умови - ТУ.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.2
                                              ------------------
   2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються докумен-
ти колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також між-
народні, регіональні і національні стандарти, норми та правила ін-
ших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі
будівництва, що діють на території України".
   2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та за-
гальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової про-
дукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,
виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.
   ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.
   2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послу-
ги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територі-
альна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів
будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,
а також в галузі організації, технології, управління і економіки
будівництва.
   ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.
   2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при не-
обхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги
ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств
цього відомства, і затверджуються даним відомством.
   2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населе-
них пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з
порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобуду-
вання".
   2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової
продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування,
маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування
та зберігання.
   ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.
   2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури
України.
   2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких на-
ведені в додатку 3.
   3. Вимоги до змісту НД
   3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до
об'єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення
інших НД.
   ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.
   3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення
пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і пот-
реб суспільства, збереження і раціонального використання усіх ви-
дів ресурсів і взаємопов'язані з іншими НД.
   3.2. НД в галузі будівництва містять обов'язкові та рекомендо-
вані вимоги.
   До обов'язкових належать:
   - вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.3
                                              ------------------
їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону навко-
лишнього середовища;
   - вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;
   - вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності про-
дукції;
   - вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань,
методів контролю якості продукції;
   положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, ви-
готовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції,
виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної
документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення
якості продукції, терміни, визначення і позначення.
   3.2.1. Обов'язкові вимоги НД України підлягають безумовному
дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, під-
приємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а та-
кож громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.
   3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких
/експлуатаційних/ властивостей продукції, робіт і послуг.
   Ці вимоги стають обов'язковими у випадках:
   - що встановлені законодавчими актами України;
   - включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку
продукції, виконання робіт та надання послуг;
   - документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповід-
ність продукції, робіт і послуг цим вимогам.
   3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов'язкових
вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.
   3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівниц-
тва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні
вимог до заданого об'єкта нормування, включаючи його проектуван-
ня, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.4
                                              ------------------
                                                  Додаток 1
                                                Обов'язковий
                                  СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
                 нормативних документів України в галузі будівництва
    ------------------------------------------------------------------------------
    |                               К   Л   А   С   И                            |
    |  --------------     --------------      --------------     --------------  |
    |  |            |     |            |      |            |     |            |  |
    |  |     А      |     |     Б      |      |      В     |     |     Г      |  |
    |  |            |     |            |      |            |     |            |  |
    |  --------------     --------------      --------------     --------------  |
    ---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------
             |                   |                   |                |
      ---------------        --------         ---------------         |
      |      |      |        |      |         |      |      |         |
 -----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------
 |    |      |      |    П   |І    Д|   К    Л|   А  |  С   | И       |             |
 | ---------------------  --------------   ---------------------   -------          |
 | | А.1 || А.2 || А.3 |  | Б.1 || Б.2 |   | В.1 || В.2 || В.3 |   | Г.1 |          |
 | ---------------------  --------------   ---------------------   -------          |
 -----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------
      |        |      |            |          |      |      -------------------------
      |        |      |            |          |      ----------------               |
      |        |     К|    О     М |   П     Л|    Е     К     С   И|               |
   ---------   |    ---------      |   ---------        -------------------------   |
   |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |        |       |   |   |       |   |
-------|-------| -------|-------   |-------|-------  ------- -------|------- -------|
|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2|   ||В.1.1|||В.1.2|  |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||
-------|-------| -------|-------   |-------|-------  ------- -------|------- -------|
       |       |        |          |       |            -------------------------   |
    -------    |     -------       |    -------      ------- ------- ------- -------|
    |А.1.3|    |     |А.3.3|       |    |В.1.3|      |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||
    -------    |     -------       |    -------      ------- ------- ------- -------|
               |                   |                                                |
           ---------               ------------                                     |
           |   |   |                  |   |   |                                     |
        -------|-------            -------|-------                         -------  |
        |А.2.1|||А.2.2|            |Б.2.1|||Б.2.2|                         |В.3.1|--|
        -------|-------            -------|-------                         -------  |
            --------                  ---------                                     |
        ------- -------            ------- -------                         -------  |
        |А.2.3| |А.2.4|            |Б.2.3| |Б.2.4|                         |В.3.2|---
        ------- -------            ------- -------                         -------
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.5
                                              ------------------
       КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ
                           БУДІВНИЦТВА
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
 А.     Організаційно-методичні норми, правила і стандарти
 А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація
                        і метрологія
А.1.1.  Система стандартизації та      Завдання, об'єкти стандарти-
        нормування в будівництві       зації та нормування, методо-
                                       дологія робіт. Види докумен-
                                       тів, порядок і організація
                                       їх розробки, змін, перегляду
                                       та застосування, вимоги до
                                       побудови, змісту, викладу,
                                       оформлення, експертизи, по-
                                       годження, затвердження, ре-
                                       єстрації, видання та відмі-
                                       ни нормативних документів.
                                       Терміни і визначення, позна-
                                       чення.
                                       Правила використання міжна-
                                       родних та зарубіжних норм і
                                       стандартів. Органи стандарти-
                                       зації та нормування, порядок
                                       їх акредитації і функціону-
                                       вання.
А.1.2.  Система ліцензування та          Завдання, об'єкти ліцен-
        сертифікації в будівництві     зування та сертифікації, ме-
                                       тодологія робіт. Органи лі-
                                       цензування, сертифікації,
                                       порядок їх акредитації і
                                       функціонування.
А.1.3.  Система метрологічного           Завдання, правила метро-
        забезпечення в будівництві     логічного забезпечення, ме-
                                       тодологія робіт. Одиниці ви-
                                       мірювань, що застосовуються
                                       /фізичні величини/.
   А.2.    Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А.2.1.  Вишукування                      Завдання, порядок прове-
                                       дення, методологія робіт,
                                       вимоги до складу і резуль-
                                       татів робіт з інженерно-
                                       технічних, екологічних та
                                       економічних вишукувань на
                                       стадіях проектування, бу-
                                       дівництва і експлуатації
                                       будівельних об'єктів.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.6
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
А.2.2.  Проектування                     Стадійність проектування,
                                       вимоги до складу проектної
                                       документації, порядок її
                                       розробки і внесення змін,
                                       погодження, експертизи,
                                       затвердження та передачі
                                       замовнику. Авторський на-
                                       гляд.
А.2.3.  Територіальна діяльність         Загальні положення,
        в будівництві                  призначення, види робіт і
                                       послуг, порядок їх вико-
                                       нання. Обов'язки і права
                                       територіальних організа-
                                       цій.
А.2.4.  Система проектної                Вимоги до комплектності,
        документації для               змісту, викладу та офор-
        будівництва                    млення проектної докумен-
                                       тації. Нормоконтроль.
  А.3.           Виробництво продукції в будівництві
А.3.1.  Управління, організація          Вимоги до технологічної
        і технологія                   підготовки, організації
                                       будівництва та виробництва
                                       будівельних матеріалів, ви-
                                       робів і конструкцій. Орга-
                                       нізація використання засо-
                                       бів механізації будівницт-
                                       ва. Розробка і постановка
                                       продукції будівельного
                                       призначення на виробництво.
                                       Управління якістю будів-
                                       ництва. Прийняття будівель-
                                       ної продукції і робіт.
А.3.2.  Система стандартів               Вимоги по забезпеченню
        безпеки праці в                безпечного виконання бу-
        будівництві                    дівельно-монтажних і спе-
                                       ціальних робіт. Загальні
                                       вимоги до пристроїв, об-
                                       ладнання та інструменту для
                                       безпечного проведення ро-
                                       біт.
А.3.3.  Система технологічної            Вимоги до складу, поряд-
        документації в                 ку розробки, змісту, оформ-
        будівництві                    лення та затвердження проек-
                                       тів провадження робіт, тех-
                                       нологічних карт та регламен-
                                       тів.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.7
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
   Б.            Містобудування
Б.1.    Система містобудівної            Порядок складання місто-
        документації                   будівних програм, прогнозів
                                       і концепцій містобудівного
                                       розвитку, генеральних пла-
                                       нів, проектів земельно-
                                       господарського устрою на-
                                       селених пунктів та інших
                                       видів містобудівної доку-
                                       ментації. Вимоги до розроб-
                                       ки, складу і змісту місто-
                                       будівної документації, по-
                                       рядку проведення її погод-
                                       ження, експертизи, затверд-
                                       ження, внесення в неї змін
                                       та відміни.
  Б.2.     Планування та забудова населених пунктів і територій
Б.2.1.  Регіональне планування і         Соціально-економічні,
        розміщення об'єктів            інженерно-технічні, сані-
        містобудування                 тарні та екологічні вимо-
                                       ги. Фізико-географічне та
                                       містобудівне районування
                                       територій.
Б.2.2.  Планування та забудова           Соціально-економічні,
        міст і функціональних          інженерно-технічні, сані-
        територій                      тарні та екологічні вимо-
                                       ги до загальної організа-
                                       ції міських територій.
                                       Сельбищні, виробничі, рек-
                                       реаційно-оздоровчі терито-
                                       рії. Архітектурно-плану-
                                       вальні, протипожежні та
                                       санітарні вимоги до місь-
                                       кої забудови. Вимоги ци-
                                       вільної оборони. Особли-
                                       вості будівництва в умовах
                                       забудови, що склалася. За-
                                       гальні вимоги по охороні
                                       природи, пам'яток історії
                                       та культури.
                                              ДБН А.1.1-1-93 С.8
                                              ------------------
------------------------------------------------------------------
Шифр     Найменування класів,          Напрямки стандартизації та
        підкласів та комплексів                нормування
             документів
------------------------------------------------------------------
Б.2.3.  Системи міської                  Вимоги до організації
        інфраструктури                 культурно-побутового об-
                                       слуговування, систем і
                                       споруд міського та зов-
                                       нішнього транспорту, ву-
                                       лиць та проїздів,інженер-
                                       ного забезпечення. Земель-
                                       но-господарський устрій
                                       міст.
Б.2.4.  Планування та забудова           Соціально-економічні,
        міських поселень               інженерно-технічні, сані-
                                       тарні та екологічні вимо-
                                       ги до мереж сільського
                                       розселення, планування та
                                       забудови населених пунктів,
                                       організації сільської сади-
                                       би та фермерського госпо-
                                       дарства. Вимоги цивільної
                 
		
	

Добавить комментарий

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть